WNIOSKI DO POBRANIA

Referat Organizacyjny

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Karta usługi
  • Wniosek
  • Instrukcja wypełniania wniosku
  • www.ceidg.gov.pl
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
 4. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed przekazaniem do CEIDG .
 6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 7. Udostępnienie kart osobowych.
 8. Przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Moszczenica wnioskującym o realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 10. Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.
 11. Petycje, postulaty i  inicjatywy mieszkańców.
 12. Zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 13. Wydanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości.
 14. Wydanie zaświadczenia o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym.
 15. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 16. Wydanie aktu własności ziemi.
 17. Wydanie umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego.
 18. Sprzedaż nieruchomości.

Referat Prawny i Nadzoru

 1. Wydawanie dowodów osobistych.
 2. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
 3. Zawarcie związku małżeńskiego w siedzibie USC i jego rejestracja.
 4. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i jego rejestracja.
 5. Zawarcie związku małżeńskiego poza USC.
 6. Rejestracja urodzeń.
 7. Rejestracja zgonów.
 8. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 9. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 10. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 11. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do UE.
 12. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE.
 13. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.
 14. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 15. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 16. Zameldowanie na pobyt stały.
 17. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.
 18. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
 19. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego.
 20. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.
 21. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 22. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 23. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 24. Nadawanie lub zmiana numeru PESEL
 25. Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.
 26. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

  Referat Finansowy

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 2. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych.
 3. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
 4. Zeznanie świadków – wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 5. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.
 6. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 7. Zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa.
 8. Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 9. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 10. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.
 11. Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

  Referat Inwestycji i Rozwoju

 1. Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium.
 2. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.
 3. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy nieruchomości.
 6. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
 7. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.
 8. Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

  Referat Gospodarki Komunalnej

 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym.
 5. Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
 6. Lokalizacja/przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego.
 7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 8. Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 9. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.
 10. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
 11. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 12. Wyroby zawierające azbest.
 13. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego.
 14. Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica.
 15. Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
 16. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 18. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 19. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. 
 20. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 22. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Umowa dzierżawy.
 24. Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych.
 25. Rezerwacja stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym.
 26. Opłata adiacencka.
 27. Renta planistyczna.

  Referat Edukacji

 1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

 

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r

10.10.2018

Będą obradować

Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00.  Radni wysłuchają m.in sprawozdania z działalności wójta, zapoznają się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz omówią ich stan oraz będą głosować nad szeregiem uchwał. Szczegółowy program obrad jest dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...
Naprawa uszkodzonej studni

13.10.2018

Naprawa uszkodzonej studni

Specjalistyczna firma podjęła się naprawy uszkodzonej w ubiegłym tygodniu studni. - Reagujemy na wszystkie Państwa sygnały dotyczące obniżenia ciśnienia wody, dlatego - pomimo poważnych uszkodzeń, zdecydowaliśmy się na próbę renowacji starej studni. Niestety obecna sytuacją wiąże się z obniżeniem ciśnienia wody  - mówi Bogdan Rogalski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy. Aby zabezpieczyć dostawę wody do domów mieszkańców gmina podjęła już wcześniej decyzję o budowie nowej, dodatkowej studni na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Niestety stara nie wytrzymała eksploatacji i zwiększonego zużycia wody.  - Awaria obecnej studni jest niestety bardzo poważna, ale dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej ustabilizować sytuacje - podkreśla wójt Marceli Piekarek, który dziś osobiście sprawdzał postęp prac. Wójt zapewnia, że wkrótce ruszy też budowa nowej studni.Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Niestety okresowy brak wody może nadal występować - zwłaszcza rano i wieczorem , dlatego prosimy Państwa o zabezpieczenie sobie potrzebnych zapasów wody.

Czytaj więcej...
Przebudowa ul. Dworcowej

27.09.2018

Reagujemy na Państwa uwagi

W związku ze zgłoszeniami rodziców uczniów SP Moszczenica o trudnościach w ich bezpiecznym dowozie do placówki, po interwencji Wójta wykonawca robót związanych z przebudową ul. Dworcowej deklaruje,  że prace powodujące duże utrudnienia w ruchu drogowym będą wykonywane od godz. 9.00.Za utrudnienia przepraszamy. Remont ulicy ma zakończyć się do końca października.

Czytaj więcej...
Drugi chodnik w Babach już w budowie

09.10.2018

Drugi chodnik w Babach już w budowie

Kontynuujemy współpracę z powiatem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na drodze powiatowej Baby - Wolbórz ruszyła budowa pół kilometrowego chodnika, który powstaje tuż za przejazdem kolejowym. - O tę inwestycję od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy Bab i wspólnie z wójtem gminy Moszczenica Marcelim Piekarkiem zdecydowaliśmy o tym, że jeszcze w tym roku jest szansa na jej realizację - przyznaje wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Przypomnę, że nowy blisko 300 metrowy chodnik udało nam się wykonać tuż przy kościele. Łączny koszt obu zadań wyniósł 209 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że oprócz chodników na terenie gminy Moszczenica powiat wspólnie z gminą przebudował w tym roku 2,5 km odcinków dróg Raciborowice - Baby, przez miejscowość Gazomia Nowa oraz Srock - Podolin za prawie milion złotych. (powiat piotrkowski)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka