Logo Gmina Moszczenica

News

News zdjęcie id 108

Nabór na urzędników wyborczych

08.03.2018

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. Termin składania wniosków do 15 marca 2018 roku.
Szczegółowa Informacja wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia, dostępna jest na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego

 1.  Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, 97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a, pokój 21, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
 2. Zgłoszenia należy składać na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych – osobiście, pocztą elektroniczną na adres pio-biuro@kbw.gov.pl (jednakże w terminie musi zostać przesłane „papierowe” zgłoszenie do Delegatury) lub pocztą – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, tj. do dnia 15 marca 2018 r.
 1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
 2. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej
 3. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
 4. Stosownie do przepisu art. 191b §1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r.  poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędnikiem wyborczym nie może być:
 • osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy,
 • mąż zaufania lub członek komisji wyborczej,
 • osoba mająca miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
 • osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (zakaz ten nie dotyczy miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego),
 • osoba należąca do partii politycznej lub prowadząca działalność niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.