Logo Gmina Moszczenica

Dla Mieszkańców

W związku wnioskiem formalnym Rady Gminy, przegłosowanym na sesji 12 czerwca 2018 roku i licznymi wnioskami mieszkańców publikujemy informację dotyczącą podjętych działań przez Wójta i Urząd Gminy związanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

 „Instytut hodowlano-dydaktyczny”

 1. W dniu 26.03.2018 r. firma Wesstron Sp. z o. o. (Augustowo 6, 80-022 Dobrcz) złożyła
  w Urzędzie Gminy w Moszczenicy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instytut hodowlano-dydaktyczny” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obrębBaby w gminie Moszczenica. Zakładana obsada zwierząt w obiekcie wynosi 808,7 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) na co składa się:

  - 1458 loch,

  - 5880 prosiąt do 2 miesiąca,

  - 2160 warchlaków,

  - 200 tuczników,

  - 4 knury.

 2. W dniu 11.04.2018 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  - przedłożenie czytelnych map z naniesionymi izoliniami stężeń amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu, pyłu PM-10 i opadu pyłu,

  - przedłożenie wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, obejmującego przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

  - wyjaśnienie, w jaki sposób ustalono granice obszaru, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie.

 3.  W dniu  27.04.2018 r. wniosek został uzupełniony.

 4. W dniu 15.05.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

 5. W dniu 17.05.2018 r. wystąpiono o uzgodnienie decyzji do organów:

  - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,

  - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.

 6.  W dniu 24.05.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Wójta Gminy Moszczenica o dokonanie wyjaśnień dotyczących m. in. wskazanej przez inwestora maksymalnej obsady (poprzez dokładniejsze określenie powierzchni inwentarzowej).

 7.  W dniu 4.06.2018 r. do urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim zawierające prośbę o uzupełnienie raportu poprzez precyzyjne określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz podanie odległości od najbliżej położonych budynków mieszkalnych.

 8. W dniu 19.06.2018 r. Wójt Gminy Moszczenica wezwał Inwestora do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w zakresie określonym przez ww. organy.

 9. W dniu 26.06.2018 r. wydano postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica” do udziału w postępowaniu na prawach strony.

 10. Zawiadomieniem z dnia 25.07.2018 r. poinformowano strony postępowania o wyznaczeniu terminu załatwienia przedmiotowe sprawy na dzień  31.10.2018 r.

 

Znak sprawy: GOŚ.6220.11.2018                                                       Moszczenica, 2018-07-25

 

ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, iż wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instytut hodowlano-dydaktyczny”  przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obręb  Baby w gminie Moszczenica nastąpi w terminie do dnia 31.10.2018 r.

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia determinowany jest koniecznością uzyskania opinii organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), a wcześniej uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art.  37. §  1.  k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§  2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§  3.  Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

11. Informacja o tym, kto może być stroną postępowania.

 

 Moszczenica, dnia 07.08.2018r.        

                                                         

  INFORMACJA

 

W związku z licznymi wnioskami o dopuszczenie do udziału w sprawie na prawach strony  w związku z planowaną inwestycją informujemy, iż nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz 1405 - art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.) jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Dla ustalenia stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, innych, niż wnioskodawca, konieczne jest ustalenie terenu objętego oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  Dopiero w toku przedmiotowego postępowania przy wsparciu wyspecjalizowanych organów m.in.  z zakresu ochrony środowiska czy ochrony sanitarnej i zajętego przez nich stanowiska w sprawie, możliwe będzie określenie obszaru oddziaływania i ewentualne rozszerzenie kręgu stron postępowania.

12. Postanowienie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27.07.2018 r. wyznaczającym nowy termin wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

dokument do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.