Logo Gmina Moszczenica

Położenie

  

Informacje ogólne 

Gmina Moszczenica pod względem geograficznym leży na granicy dwóch jednostek - Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej, należących do makroregionu Niziny Południowomazowieckiej. 

Administracyjnie Gmina Moszczenica należy do województwa łódzkiego i stanowi jedną z 11-tu gmin powiatu piotrkowskiego, graniczącą: 
 • - od północy - z gminami Czarnocin i Będków,
  - od zachodu - z gminami Tuszyn i Grabica,
  - od wschodu - z gminą Wolbórz,
  - od południa - z miastem Piotrków Trybunalski.

Powierzchnia gminy liczy 11 149 ha i dzieli się na 23 sołectwa: Białkowice, Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Kosów, Rękoraj, Pomyków, Sierosław, Srock, Kiełczówka, Baby, Gościmowice Drugie – Powęziny, Gajkowice, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie, Podolin, Raciborowice, Moszczenica-Osiedle, Moszczenica-Wola, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Moszczenica.


Gminę Moszczenica zamieszkuje 12 816 osób zameldowanych na pobyt stały. (dane na dzień 31.12.2010 r.)

 

 

 

Przez teren gminy przebiegają: 

 • autostrada A1 
 • droga krajowa nr 8 
 • droga krajowa nr 91 
 • droga wojewódzka nr 716 
 • linia kolejowa Warszawa/Łódź – Częstochowa – Katowice

Gmina Moszczenica leży całkowicie w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego. Przeważającą powierzchniowo formą jest wysoczyzna morenowa, powstała wskutek tego zlodowacenia. Teren Gminy jest płaski lub lekko falisty, zdenudowany, z niewyraźnie zaznaczonymi pagórkami piaszczysto-żwirowymi. Takie formy dominują w okolicach m.in. Bab, Moszczenicy, Gazomi Starej i Gazomi Nowej, Kosowa, czasami przechodząc w powierzchnie sandrowe bez zauważalnej różnicy w rzeźbie, jak ma to miejsce w okolicach Srocka i terenach usytuowanych na północ od Karlina. Nad tym prawie równinnym obszarem w rejonie na wschód od Podolina wznoszą się gliniasto-piaszczysto-żwirowe zespoły pagórków morenowych. Charakterystycznym elementem rzeźby moreny dennej jest występowanie dolin roztopowych, przykładem czego jest palczasty system dolin w północno-zachodniej części gminy Moszczenica. 
Formy pochodzenia rzecznego to dolina Moszczanki i jej dopływów oraz tarasy akumulacyjne w dolinach rzecznych. Dna dolin rzecznych wraz z dolinkami denudacyjnymi tworzą rozwinięty system odpływu powierzchniowego. 
Do form pochodzenia eolicznego należy zaliczyć równiny piasków przewianych skupione w okolicach na południe od Gazomi Nowej, na zachód od Batorówki oraz w rejonie w Podolina. 
Gmina Moszczenica leży w przeważającej części na wysokości 180-200 m n.p.m., a teren obniża się w kierunku wschodnim. Najwyższe wysokości bezwzględne występują w południowo-zachodniej części i osiągają wartość 220-230 m n.p.m. Najwyższe kulminacje dochodzą do 230,2 m n.p.m. w rejonie Srocka. Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinie rzeki Moszczanki, minimalna wysokość 178,0 m n.p.m. znajduje się w rejonie Białkowic. 


Budowa geologiczna

W rejonie gminy Moszczenica jednostką geologiczną jest kredowa niecka łódzka. Osady kredowe są tu reprezentowane przez wapienie, wapienie margliste i margle, zaś strop mezozoiku zalega na głębokości 50-70 m ppt. Na stropie mezozoiku nieciągłą warstwą zalegają osady trzeciorzędowe, wykształcone w postaci iłu i żwiru kwarcowego. Na całym obszarze gminy występuje zwarta pokrywa utworów czwartorzędowych o miąższości od 57 do 81 m. Tworzą ją utwory zlodowacenia południowopolskiego (zalegające głębiej) oraz zlodowacenia środkowopolskiego (występujące na powierzchni). Osady zlodowacenia południowopolskiego wykształcone są w postaci glin zwałowych zwartych i piaszczystych Druga seria glin zwałowych zaznacza się warstwą ciągłą i związana jest ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego. 


Hydrologia

Gmina Moszczenica należy do terenów o bardzo małej ilości wód powierzchniowych, zarówno stojących jak i płynących. Wody stojące zajmują zaledwie 0,05% powierzchni terenu, wody płynące 0,2%, a rowy 0,2%. Cały obszar gminy należy do dorzecza Pilicy. Przez centralną część gminy przepływa Moszczanka, zbierając wody z systemu palczastych dolin. 


Typologia gleb

Gleby na obszarze gminy wykształciły się na podłożu utworów polodowcowych i są uzależnione od składu tych utworów, a ich bonitacja w znacznym stopniu decyduje o rozmiarach i jakości produkcji rolniczej. Zróżnicowanie lokalnych warunków hydrogeologicznych, klimatycznych i roślinnych wpłynęło na wykształcenie poszczególnych typów i rodzajów gleb. 
Największą przydatność rolniczą posiadają gleby brunatne i psudobielicowe, wytworzone z glin słabo spiaszczonych, z pyłów na glinach, częściowo na piaskach. Są to gleby klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa występujące zwartym kompleksem na bardzo znacznym, dominującym obszarze gminy. Na piaskach strukturalnych i spiaszczonych glinach wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe klasy IVb, które występują w niewielkich, rozproszonych kompleksach, głównie w rejonie wsi Sierosław, Kiełczówka i Raciborowice. Pozostałe, peryferyjne tereny gminy zajmują gleby najsłabsze klas V i VI. 
W dolinach rzek i obniżeniach występują gleby pochodzenia organicznego - torfowe oraz mułowo-torfowe, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowiąc trwałe użytki zielone - łąki i pastwiska o bonitacji od klasy III do VI, z dominacją klasy IV. 


Warunki klimatyczne

Obszar gminy charakteryzuje się typową dla centralnych obszarów Polski przejściowością klimatu. Przeważają w niej zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów, z niewielkim zróżnicowaniem w zależności od pór roku. Rozkład temperatur jest typowy dla całego, nizinnego obszaru Polski. Suma opadów rocznych wynosi około 644 mm, a najwyższe opady przypadają na miesiące letnie. Długość okresu wegetacyjnego (liczba dni z temperaturą pow. 5°C) wynosi około 213. Lokalne warunki klimatu można scharakteryzować następująco: 

- dolina rzeki Moszczanki i Rakówki posiada szczególnie niekorzystne warunki klimatyczne (termiczne i wilgotnościowe), w związku z bardzo płytkim zaleganiem wód gruntownych i podmokłościami. Występuje tu duże prawdopodobieństwa zalegania przygruntowych przymrozków i mgieł, stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, niedostateczne przewietrzanie oraz inwersje temperatury,
- płaskie wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe posiadając dobre warunki solarne, wietrzne i wilgotnościowe są predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
- kompleksy leśne charakteryzujące się swoistymi warunkami klimatycznymi, niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością, podwyższoną wilgotnością – wpływają dodatnio na klimat terenów przyległych, podnosząc ich walory krajobrazowe i zdrowotne.


Lasy

Gmina Moszczenica należy do najmniej zalesionych obszarów w dawnym województwie piotrkowskim, w którym średni stopień lesistości wynosił 27,8%. Występujące tu lasy nie tworzą większych, zwartych kompleksów leśnych i są rozproszone na terenie całej gminy. Prawie wszystkie lasy na terenie gminy, z wyjątkiem kompleksów położonych w północnej części gminy, posiadają status lasów ochronnych. Lasy i grunty leśne zajmują 1376 ha, co stanowi zaledwie 12,38% ogólnej powierzchni gminy.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.