treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica

21.02.2020

Projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu

Publikujemy treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica. OGŁOSZENIE(OBWIESZCZENIE) o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica  Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r.  poz. 1945, ze zmianami) oraz  art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) a także uchwały Nr LI/438/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r.,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica, wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko. Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, Referat Inwestycji i Rozwoju w godzinach pracy urzędu oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica: http://www.moszczenica.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Gminy  w  Moszczenicy,  ul. Kosowska 1  – sala USC Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu  planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Moszczenica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Moszczenica informuje o możliwości składania uwag  i wniosków. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta  Gminy Moszczenica w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ug@moszczenica.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   16 kwietnia 2020 r. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.   Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Moszczenica.                                                                                                   

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski

19.02.2020

Konkurs recytatorski

Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach został zorganizowany Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas  I - III. Pomysłodawcami i organizatorkami tego konkursu były nauczycielki Teresa Włodarczyk, Adamina Marek-Kot i Renata Szklarek. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 25 uczestników ze szkół Gminy Moszczenica. Jak co roku patronat objął i nagrody ufundował pan wójt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek. Uczestników zmagań recytatorskich, opiekunów, jury i publiczność powitała Maria Bylinka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Dodała otuchy występującym, mówiąc, że już są wygrani, gdyż reprezentują swoje szkoły. Dla wszystkich uczestników i opiekunów zorganizowany został poczęstunek. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Jury w składzie:  Elżbieta Góra - instruktor zespołów artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy,  Jerzy Korytkowski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy oraz Maria Bylinka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przyznało dziesięć nagród dla uczniów ze szkół w: Jarostach, Moszczenicy, Gazomi, Srocku i Babach. W imieniu wójta Marcelego Piekarka, nagrody wręczała Katarzyna Kaźmierczak – inspektor ds. oświaty. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy pamiątkowe długopisy i dyplomy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swych podopiecznych. LISTA LAUREATÓW Miron Słowianek - SP w Moszczenicy Aleksandra Maciejek - SP w Srocku Adam Piątek - SP w Babach Kalina Jędrzejczyk – SP w Babach Julia Stasiołek – SP w Moszczenicy Anastazja Nowicz – SP w Jarostach Franciszek Masiarek – SP w Jarostach Julia Łaska – SP w Gazomi Blanka Nieśmiałek – SP w Srocku Nadia Dudkiewicz – SP w Srocku

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

17.02.2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XIII sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 11. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ.Tagi: sesja

Czytaj więcej...

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

17.02.2020

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 związku z wykryciem wirusa ASF u dzika znalezionego w miejscowości Antoninów, na polecenie starosty Piotrkowskiego zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Posiedzenie GZZK, któremu przewodniczył wójt Marceli Piekarek miało charakter informacyjny, a jego celem było przygotowanie gminy Moszczenica do reagowania na wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świń. W obradach GZZK wzięli udział także przedstawiciele Starostwa - Ryszard Musiałowicz, kierownik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, Karolina Cubała - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie oraz Adaml Szaler - komendant Komisariatu Policji w Wolborzu. - Wszyscy jesteśmy zgodni, że należy podjąć skuteczne i radykalne działania mające na celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwach naszej gminy - mówił wójt Marceli Piekarek, który zwrócił szczególną uwagę na montaż siatek zabezpieczających, dzięki którym zwierzyna nie przedostawałaby się na drogę wojewódzką. Zaznaczył, iż konieczne jest przygotowanie pisma z prośbą przedstawienia propozycji rozwiązania problemu zwierząt na drodze wojewódzkiej do Wojewody Łódzkiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Właściciela Lasów Państwowych przy drodze nr 716.Członkowie GZZK przyjęli także wnioski, że niezbędne jest dalsze rozprzestrzenienie informacji o bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej, gdyż niespełnienie jakiegokolwiek warunku bioasekuracji może spowodować nieotrzymanie odszkodowania oraz wzięcie pod lupę tych rolników, którzy są jednocześnie myśliwymi. 

Czytaj więcej...

Trwa remont ul. Gazomskiej

13.02.2020

Trwa remont ul. Gazomskiej

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Prace potrwają do końca sierpnia przyszłego roku i do tego czasu mieszkańcy muszą się liczyć z lokalnymi utrudnieniami w ruchu. Obecnie droga jest zamknięta, jedynie mieszkańcy mogą dojeżdżać do swoich domów.- Gminna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 951 565 zł. Całość prac kosztować ma 5 591 199 zł – informuje wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa swojej radości z kolejnych pozyskanych środków. – Realizujemy nasz plan przebudowy dróg gminnych i jesteśmy w tym konsekwentni. To duża inwestycja, którą podzieliliśmy na dwa lata. Będą pojawiać się utrudnienia w ruchu dlatego prosimy o cierpliwość – dodaje M. Piekarek. Zakres zaplanowanych prac na ul. Gazomskiej obejmuje m.in. przebudowę drogi na odcinku ok. 1,5 km, budowę wjazdów z kostki brukowej, nowych chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej, przepustów oraz budowę i przebudowę sieci teletechnicznych m.in. sieci E-Leader. Jak zapewniają urzędnicy projekt obejmuje też budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz uregulowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących rowów w pasie drogowym.

Czytaj więcej...

Gminny Spelling Challenge w SP Baby

13.02.2020

Gminny Spelling Challenge w SP Baby

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Spelling Challenge”. W konkursie wzięli udział piątoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy. - Sam fakt, że zostali oni wyłonieni do reprezentowania swoich szkół świadczy o ich mistrzowskim poziomie, Dziękuję również opiekunom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie swoich podopiecznych - podkreślała dyrektor szkoły Maria Bylinka, witając wszystkich uczestników. - Uczniowie wykazali się wzorcową znajomością zasad pisowni, literowania oraz znajomości słownictwa. Mimo towarzyszącego im stresu świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi polegającymi na pisaniu ze słuchu, literowaniu, układaniu wyrazów czy odnajdywaniu i poprawianiu błędnie zapisanych wyrazów - wylicza Katarzyna Jędrusińska – pomysłodawczyni i organizatorka konkursu. Uczestników oceniało jury w składzie Magdalena Sigorska oraz Anetta Jancza, które wyłoniło zwycięską trójkę. I miejsce: Bartłomiej Janiak – Moszczenica II miejsce: Maja Kielanowska – Moszczenica III miejsce: Maja Jaśkin – Moszczenica Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkół podstawowych w Jarostach i Babach.

Czytaj więcej...

GOKiS zaprasza na wokalno-teatralne

11.02.2020

GOKiS zaprasza na zajęcia wokalno-teatralne

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na zajęcia wokalno-teatralne w dwóch grupach wiekowych: młodzież od lat 13 i dorośli. W programie zajęć:  warsztat aktora (oddech, dykcja, gest),  praca nad tekstem literackim i realizacja spektakli,  kształcenie głosu i słuchu muzycznego (poezja śpiewana, piosenka aktorska),  organizacja ruchu w przestrzeni scenicznej (układy choreograficzne). Zajęcia prowadzi Katarzyna Sołtan (aktorka, wokalistka i pianistka). Spotkanie organizacyjne w dn. 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej GOKiS.

Czytaj więcej...

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

10.02.2020

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Czytaj więcej...

VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka

10.02.2020

VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka

W minioną sobotę, 8 lutego w hali sportowej w Moszczenicy odbył się VIII Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w piłce halowej chłopców z rocznika 2008. W bardzo silnie obsadzonym turnieju wystartowało osiem drużyn: GKS Bełchatów,  GUKS Gorzkowice, LZS ŚWIT Kamieńsk, MUKS STAL Niewiadów, LKS CERAMIKA Opoczno, UKS RAP Radomsko, KS LECHIA 1923 Tomaszów Mazowiecki i oczywiście GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica.Zwycięzcą okazała się drużyna UKS RAP Radomsko, a drugie miejsce zdobyli zawodnicy Lechii Tomaszów Maz. Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna Ceramiki Opoczno.Drużyna gospodarzy turnieju – Włókniarza Moszczenica uplasowała się na 6 miejscu.Miejsce.DrużynaPunktyBramki1.UKS RAP Radomsko1614:32. KS LECHIA 1923 Tomaszów Mazowiecki1611:23.LKS CERAMIKA Opoczno136:34.GUKS Gorzkowice87:105.GKS Bełchatów77:96.GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica76:107.LZS ŚWIT Kamieńsk76:128.MUKS STAL Niewiadów22:11Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik zwycięskiej drużyn RAP Radomsko Tomasz Kowalczyk autor pięciu trafień.Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został golkiper Ceramiki Opoczno – Mikołaj Białeta.Memoriał odbywał się ku pamięć Romana Kaźmierczaka. Roman Kaźmierczak był zawodowym strażakiem, zasłużonym krwiodawcom, samorządowcem, ale przede wszystkim przyjacielem sportu i wychowawcą młodzieży. Zmarł nagle 25 stycznia 2012 w wieku 55 lat.Memoriał odbywał się pod patronatem: Wójta Gminy Moszczenica, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Moszczenicy i Zarządu GLKS Włókniarz Moszczenica. wk

Czytaj więcej...

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

07.02.2020

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

Urząd Gminy informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych z terenu gminy Moszczenica czynny jest w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 17.00. Punkt działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Specjaliści przyjmują według zamieszczonego poniżej harmonogramu.UWAGA! Osoby uzależnione od alkoholu, a mające problemy ze słuchem mogą skontaktować się z terapeutą posługującym się językiem migowym (za pomocą wideokonferencji).Umawiać się można za pomocą strony www.pa-nieslyszacy.info (strona dostępna jest w tłumaczeniu na język migowy) lub przez nr tel. 601 436 000 (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa), Opłata zgodnie z cennikiem operatora. Harmonogram  dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w Moszczenicy w roku 2020   czwartki, godz. 14.00-17.00 Data dyżuru Dyżurujący specjalista 6 luty specjalista terapii uzależnień 13 luty psycholog 20 luty specjalista terapii uzależnień 27 luty psycholog 5 marzec specjalista terapii uzależnień 12 marzec psycholog 19 marzec specjalista terapii uzależnień 26 marzec psycholog 2 kwiecień specjalista terapii uzależnień 9 kwiecień psycholog 16 kwiecień specjalista terapii uzależnień 23 kwiecień psycholog 30 kwiecień specjalista terapii uzależnień 7 maj psycholog 14 maj specjalista terapii uzależnień 21 maj psycholog 28 maj specjalista terapii uzależnień 4 czerwiec psycholog 18 czerwiec psycholog 25 czerwiec specjalista terapii uzależnień 2 lipiec psycholog 9 lipiec specjalista terapii uzależnień 16 lipiec psycholog 30 lipiec specjalista terapii uzależnień 6 sierpień psycholog 13 sierpień specjalista terapii uzależnień 20 sierpień psycholog 27 sierpień specjalista terapii uzależnień 3 wrzesień psycholog 10 wrzesień specjalista terapii uzależnień 17 wrzesień psycholog 24 wrzesień specjalista terapii uzależnień 1 październik psycholog 8 październik specjalista terapii uzależnień 15 październik psycholog 22 październik specjalista terapii uzależnień 29 październik psycholog 5 listopad specjalista terapii uzależnień 12 listopad psycholog 19 listopad specjalista terapii uzależnień 26 listopad psycholog 3 grudzień specjalista terapii uzależnień 10 grudzień psycholog 17 grudzień specjalista terapii uzależnień    

Czytaj więcej...

 Koronawirus: zalecenia Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

05.02.2020

Koronawirus: zalecenia Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

W związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem Ministerstwo Zdrowia o opublikowało specjalne zalecenia:Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:  temperatura ciała powyżej 38℃; oraz  kaszel, duszność powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Osoby nie spełniające powyższych kryteriów winny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Ferie z GOKiSem pełne niespodzianek - podsumowanie

05.02.2020

Ferie z GOKiSem pełne niespodzianek - podsumowanie

Dla dzieci z gminy Moszczenica był to czas dobrej zabawy, wielu atrakcyjnych wyjazdów oraz ciekawych doświadczeń. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadbał o to, aby tak wypełnić harmonogram zajęć, żeby dzieci ani przez moment się nie nudziły. Nasi podopieczni zwiedzili: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i Muzeum Częstochowskie, w którym podziwiali m.in. wystawę misternie wykonanych szopek krakowskich, a następnie na warsztatach sami mogli spróbować trudnej sztuki ich zdobienia. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie najmłodsi poznali historię sportu od starożytności po czasy współczesne, a w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach dowiedzieli się, jakimi zabawkami bawili się ich rodzice i dziadkowie, gdy byli mali. W Manufakturze Karmelu dzieci przekonały się, jak w magiczny sposób, bez użycia maszyn, powstają lizaki i cukierki. W drogę powrotną wszyscy zabrali ze sobą własnoręcznie zrobione lizaki i słodkie wspomnienia. Następnego dnia, w łódzkim Experymentarium dzieciaki podczas zwiedzania interaktywnej wystawy, rozwiązywały zagadki Einsteina. Oprócz kreatywnych zajęć, wybraliśmy się również do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, na kręgielnię, basen oraz do kina. Wiele frajdy sprawiła najmłodszym zabawa na dmuchańcach rozstawionych w moszczenickiej hali sportowej i własnoręczne przygotowywanie pizzy, dzięki uprzejmości pana Michała Ruszkiewicza, właściciela zaprzyjaźnionej pizzerii ROCCO. W ciągu dwutygodniowej akcji pn. „Bezpieczne ferie z GOKiS 2020 – wolne od używek i nałogów” w zajęciach wzięło udział blisko 500 dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu składa podziękowanie paniom: Annie Jaros i Marii Bylince, za zaangażowanie i nieodpłatną pomoc przy realizacji naszego projektu. Pragnę dodać, iż pomysłodawcą wycieczek był pan Włodzimierz Kaźmierczak – kierownik administracyjny, a uczestnikami ferii opiekowały się przemiłe panie z GOKiS: Bożena Kącka, Kamila Sitek i Anna Kowalczyk.

Czytaj więcej...

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka

04.02.2020

Dzień Babci i Dziadka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza w najbliższy piątek, 7 lutego na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. – Wstąpią nasi milusińscy, którzy przygotowali moc atrakcji. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babach zaprezentują nam swoją wersję „Kopciuszka”, soliści z GOKIS zaśpiewają najpiękniejsze szlagiery, a swoje umiejętności taneczne zaprezentują tancerze z PROJECT DANCE. Początek o godzinie 16.00 – zaprasza Jerzy Korytkowski, dyrektor GOKiS. Na zakończenie koncertu muzyczne życzenia wyśpiewa zespół JACY TACY MOSZCZENICACY.

Czytaj więcej...
OSP Moszczenica ponownie najlepsza!

04.02.2020

OSP Moszczenica ponownie najlepsza!

Drużyna OSP Moszczenica obroniła mistrzostwo w gminnym turnieju halowej piłki nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody odbyły się w minioną sobotę, 2 lutego w hali sportowej w Moszczenicy. O tytuł mistrza rywalizowało 10 drużyn. W meczu finałowym druhowie z OSP Moszczenica pokonali 2:0 OSP Kosów. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli strażacy z OSP Baby, którzy w małym finale pokonali po rzutach karnych OSP Kiełczówka – w regulaminowym czasie gry nie padły bramki. Tradycyjnie wręczono nagrody dla wyróżniających się zawodników. Najlepszym bramkarzem turnieju został Adrian Piłat (OSP Kosów), a królem strzelców - Bartosz Jachymski (OSP Moszczenica), który zdobył sześć bramek. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał 16-letni Igor Kopeć z OSP Gościmowice Drugie. W zwycięskiej drużynie grali: Marcin Kaźmierczak, Wojciech Kilian, Bartosz Jachymski, Marcin Cader, Jakub Domański, Michał Gadula, Adrian Wojtysiak i Petro Walko. Zwycięzcy reprezentować będę gminę Moszczenica na mistrzostwach powiatowych, które rozegrane zostaną 16 lutego w Wolborzu. Sportowe zmagania odbyły się pod patronatem wójta gminy Moszczenica – Marcelego Piekarka, przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica – Małgorzaty Domańskiej, prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – Dariusza Magacza oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy – Jerzego Korytkowskiego. Galeria na stronie GOKiS

Czytaj więcej...
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

31.01.2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Wójt gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.Zarządzenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: - "Prawo lokalne" - "Zarządzenia Wójta". - "Urząd Gminy" - "Nabory na stanowiska pracy" oraz w wersji papierowej (jako wydruk) na tablicy w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy. Zarządzenie z 29 stycznia 2020 r. oraz warunki konkursu w załączniku do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...
Apel w sprwaie HPAI

31.01.2020

Apel w sprwaie HPAI

Publikujemy APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8

Czytaj więcej...
Schola Hossanna i przyjacele

30.01.2020

Schola Hossanna i przyjacele

Zapraszamy na niedzielny Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Moszczenicy, w niedzielę 2 lutego po mszy o godzinie 16.00.Wystąpią schola Hossana, zespół Dobry Ton i saksofonista Dave Bo.

Czytaj więcej...
GOKiS zaprasza na piłkarski luty!

27.01.2020

GOKiS zaprasza na piłkarski luty!

Już 2. lutego rozegrane zostaną Mistrzostw w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica. Mistrzostwa bronić będą druhowie z OSP Moszczenica, którzy w finale po rzutach karnych pokonali OSP Kosów. Trzecie miejsce wywalczyli w ubiegłym roku  strażacy z OSP Kiełczówka. Zwycięzca tegorocznych mistrzostw reprezentować będzie gminę Moszczenica na turnieju powiatowym, który rozegrany zostanie 16.02.2020r. w Wolborzu.Natomiast 8. lutego już po raz ósmy rozegrany zostanie Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w piłce halowej chłopców. W tym roku o zwycięstwo walczyć będą chłopcy z rocznika 2008.Roman Kaźmierczak był zawodowym strażakiem, zasłużonym krwiodawcom, samorządowcem, ale przede wszystkim przyjacielem sportu i wychowawcą młodzieży. Zmarł nagle 25 stycznia 2012r. w wieku 55 lat.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »